Staletá Praha 2/2018

Detailinformationen

label_categories:

Erscheinungsjahr :

2018

Ausgabeort:

Praha

label_language:

tschechisch

label_resume_language:

englisch

Seitenzahl:

180

120 Kč

ab Lager

Kaufen

120 Kč

Die Publikation kann am Arbeitsplatz gekauft werden :

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

Studie                                                                                                                                                                                                  

 • Michael Rykl, Ladislav Bartoš / Příliš mnoho portálů a schodišť aneb Komunikační peripetie v domě čp. 506 a 507/I na Havelském trhu. Průzkum suterénních partií domu na Havelském trhu přinesl překvapivě detailní obraz středověké a raně novověké dynamické proměny zdánlivě obvyklého domu na obvyklé lokační parcelaci
 • Gabriela Blažková, Jan Frolík, Josef Matiášek / Zlatá ulička na Pražském hradě ve světle archeologických a historických pramenů. Ve světle archeologických nálezů, ikonografických a písemných pramenů, historických plánů a výsledků stavebněhistorických průzkumů Zlaté uličky u Daliborky vyvstává toto proslulé zákoutí Pražského hradu v průběhu posledních pěti staletí jako živý urbanistický organismus
 • Petr Uličný / Střešní architektura a renesanční make-up pražských měst za krále a císaře Ferdinanda I. Pohled na nejstarší veduty Prahy, zejména dřevořez Jana Kozla a Michaela Peterleho z Annaberku z roku 1562, ukazuje rozmach různorodých podob renesanční střešní architektury, jež s velkou pravděpodobností již od 20. let 16. století začala výrazně měnit obraz pražských měst

Materiálie                                                                                                                                                                                       

 • Pavel Taibl / Středověké zděné břidlicové konstrukce na pražském pravobřežní. Shrnutí dosud publikovaných staveb z málo používaného materiálu – místních břidlic, a to jak u budov, tak u úseků opevnění, otevřelo množství dalších otázek
 • Veronika Koberová, Ladislav Bartoš / Výplně okenních a dveřních otvorů v kapucínském kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech. Autentické okenní a dveřní výplně z barokní doby jsou mimořádně zachovanou ukázkou specifické skupiny snad neohroženější části památkového fondu
 • Pavel Taibl / Odraz přechodu k právně konstituovanému městu na východní části plochy výzkumu Holanova paláce na Starém Městě pražském čp. 684/I. Analýza archeologických nálezových situací přináší nová zjištění ohledně vývoje středověkého osídlení v těsném sousedství kostela sv. Benedikta, kdy můžeme rozlišit dvě fáze oddělené výstavbou staroměstské hradby na konci 1. poloviny 13. století

Bibliografie                                                                                                                                                                                            

 • Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015)
 • Autorský rejstřík (O–Z)

Aktuality                                                                                                                                                                                               

 • Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2017
 • In memoriam Ing. Mgr. Jana E. Svobody (* 25. 12. 1942 Praha – † 2. 12. 2017 Praha) Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (16)
 • Cena Patrimonium pro futuro a pražské 

es könnte Sie interessieren

text_info_terms_and_conditions

text_info_how_to_shop