Nové publikace územního odborného pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem se sakrální tématikou

1) Sakrální architektura 20.století... 2) Zapomenutá poutní místa Českého středohoří... 3) Časopis MC 2016 – ke kostelu sv. Floriána v Krásném Březně se vztahuje obsáhlá studie o jeho alabastrovém oltáři, která poprvé jednoznačně objasňuje otázky spojené nejen s určením autora oltáře a sochařské výzdoby kazatelny, ale také podrobně osvětluje problematiku vzorů a blíže představuje toto kvalitní dílo.

 


MONUMENTORUM CUSTOS 2016 Časopis  pro památky severozápadních Čech

  • Nové, v pořadí již deváté číslo časopisu přináší čtenáři nejnovější odborné příspěvky věnující se kulturnímu dědictví severozápadních Čech. V letošním roce se příspěvky ponejvíce zaměřují na církevní památky, jejich výzdobě a vybavení. Kromě obsáhlých studií o alabastrovém oltáři v kostele sv. Floriána v Ústí nad Labem a baroknímu oltáři baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově, nabízí čtenáři drobnější články věnující se obnově a dokumentaci památek. Nechybí ani zprávy o proběhlých akcích a seminářích.
  • Jazyk: česky (anglické resumé), počet stran: 134, cena: 100 Kč

SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

  • Publikace zahrnuje stavebně historický vývoj sakrálních staveb v Ústeckém  kraji v průběhu 20. století, včetně historických jevů, které měly na tento segment architektury zásadní vliv (hnutí Los von Rom, vznik Československa, vznik nových církví, sekularizace společnosti po roce 1948). Realizace církevních staveb je představena i s ohledem na zahraniční dění a legislativní procesy. Knihu zakončuje kritický katalog šesti desítek vybraných objektů včetně krátkých medailonů jejich projektantů.
  • Jazyk: česky (anglické resumé), počet stran: 256, cena: 224 Kč

ZAPOMENUTÁ POUTNÍ MÍSTA ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

  • Publikace představuje na základě studia dostupných archivních pramenů 15 dnes většinou zapomenutých lokálních poutních míst oblasti Českého středohoří na území dnešního Ústeckého kraje (převážně z období 17. – počátku 19. století). V porovnání se sousední podkrušnohorskou pánví, v níž leží nejvýznamnější mariánská poutní místa litoměřické diecéze zde převažují světecká, resp. christologická či trojiční patrocinia (např. areál kaple sv. Blažeje v Lužicích, sv. Jakuba v Lahovicích, kostel sv. Barbory v Dubicích, kaple sv. Jana Křtitele pod Plešivcem u Kamýku, kaple sv.Víta v Sinutci, kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vlastislavi, kalvárie nad Ostrým). Mariánskými poutními místy byl kostel sv. Jiljí v Bečově s gotickou mariánskou sochou, kostel Narození Panny Marie v Trmicích, mariánské kaple v Kostomlatech pod Milešovkou, v Teplé a poblíž Mírkova (zčásti zahloubená do skály). V západní části Českého středohoří je výrazné zastoupení poutních míst vzniklých při studánkách, jejichž vodě byly většinou připisovány léčivé účinky. Za architektonicky i krajinotvorně nejhodnotnější lze označit kalvárii nad Ostrým a areál poutního kostela Nejsvětější Trojice na Gottesbergu u Verneřic. Některé z těchto míst postihla ve 2. polovině 20. století likvidace (Gottesberg, Mírkov) či devastace; přes současné oživení však stále dvěma z nich hrozí nebezpečí zániku (Lahovice, Lužice).
  • Jazyk: česky (německé resumé), počet stran: 96, cena: 95 Kč

Publikace je možné zakoupit přímo na územním odborném pracovišti NPÚ v Ústí nad Labem, případně objednat zaslání poštou.